جوجه فلفلی (کیلویی)

80,000 تومان

یک مرغ کامل 2 کیلویی

جوجه فلفلی (کیلویی)

80,000 تومان